Skip to main content

Cláusula Informativa

Responsable: MEDITERRÁNEA DE CÀTERING, S.L.U. NIF: B30145775, Dir. postal: C/ Arroyo del Soto, 17, Leganés (Madrid). Telèfon: 91 640 4745.

En nom de l’empresa l’informem que tractarem la informació que ens facilita amb les finalitats següents: incloure’l en un possible procés de selecció de personal i realitzar una avaluació de les seves competències curriculars. Les dades que recollim i tractem són les necessàries per identificar-lo en els nostres sistemes i les relatives a la seva informació curricular, laboral i perfil competencial.

En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, preguem que ens ho comuniqui a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades. Si no es produeix aquesta actualització procedirem a suprimir les seves dades personals una vegada transcorregut un any. Si la seva candidatura ha estat incorporada a un procés de selecció, les seves dades seran suprimides una vegada transcorreguts tres anys de la finalització de la selecció.

Una vegada se superi aquest temps o bé sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment atorgat per participar en aquest procés, se suprimiran les dades identificatives, així com les dades curriculars i qualsevol altra informació que ens hagi lliurat per a les finalitats anteriorment descrites.

Així mateix l’ informem que el vostre currículum podria ser comunicat a altres empreses del grup, amb la finalitat de facilitar l’accés a altres llocs de treball en aquestes entitats, en el cas que el seu perfil s’ajusti a les necessitats de les empreses esmentades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades, limitar el tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercitar materialment els seus drets a través del correu [email protected] o l’adreça postal C/ Arroyo del Soto, 17, Leganés (Madrid), aportant una còpia del seu DNI amb indicació del dret que vol exercir. Així mateix, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada. Pot adreçar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es si no està d’acord amb l’atenció rebuda respecte als vostres drets.