Skip to main content

Cláusula informativa

GRUP MEDITERRÁNEA, integrat per les societats MEDITERRÁNEA DE CÀTERING, S.L., VERA GALDEANO, S.L., i SERVEI D’ÀPATS,S.L. (d’ara endavant, “Grup”), com a responsable del tractament, informa a l’interessat que les dades personals incloses en aquest seran incorporades a una base de dades de la seva titularitat i seran tractades amb la finalitat de donar resposta a les consultes i cursar denúncies formulades per mitjà d’aquest, decidir sobre la seva admissió en el marc del model de gestió per a la prevenció de riscos penals, estudiar i instruir els expedients i realitzar les actuacions que siguin procedents a aquest efecte.

Podeu contactar amb el Grup a l’adreça de correu electrònic: [email protected]

La informació proporcionada estarà destinada als membres del Comitè de Compliment o Penal del Grup i altres persones o entitats, la col·laboració de les quals fos necessària en el marc d’una investigació, o per a auditoria del funcionament del Canal Ètic, conforme al que estableix el Codi Ètic , a disposició dels interessats a la web del Grup. En qualsevol cas, qualsevol persona o entitat estaria sotmesa a l’obligació de confidencialitat. Igualment, no es comunicaran dades a cap tercer sense consentiment o informació a l´interessat, en els termes establerts en la legislació vigent.

Els fets i altres informacions relatives a la denúncia li seran comunicats en el temps i la forma legalment establert al denunciat. Aquesta comunicació al denunciat es pot endarrerir amb caràcter excepcional, sempre que així ho acordi el Comitè de compliment normatiu o penal, quan hi hagi sospites fundades i objectives que la comunicació al denunciat podria comprometre la investigació o hi hagi risc de destrucció de proves.

S’adverteix que les dades demanades podran ser cedides a les autoritats administratives o judicials, quan així ho sol·licitin, com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l’objecte de la denúncia formulada, així com a les persones implicades en procediments judicials o administratius incoats com a conseqüència de la investigació.

Igualment, se us informa que Grup adoptarà les mesures de seguretat oportunes, per garantir la seguretat, confidencialitat, integritat i evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades de caràcter personal, així com la comunicació de les dades entre empreses del Grup, n’és l’interès legítim a tramitar les denúncies remeses a través del canal habilitat per a aquests efectes.

Les dades proporcionades a través de la denúncia o comunicació s’han de conservar durant el temps necessari per a la realització de les activitats de recerca dels fets que siguin necessàries i, si escau, s’apliquin les mesures contractuals, disciplinàries o judicials que es considerin oportunes. Així mateix, s’ informa que el Grup conservarà les dades degudament bloquejades durant els terminis en què de les denúncies o de les actuacions dutes a terme per l’organització es puguin derivar responsabilitats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades al canal de denúncies, s’haurà de suprimir el sistema de denúncies, llevat que la finalitat de la conservació sigui deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes per la persona jurídica. El Grup garanteix que les denúncies a què no s’hagin cursat només constaran de forma anònima no sent aplicable l’obligació de bloqueig prevista a l’article 32 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Amb la signatura del present document, vostè consenteix el tractament de les seves dades personals en els termes exposats anteriorment i garanteix que les dades personals proporcionades són veritables, exactes, completes i actualitzades. Qualsevol modificació de les seves dades personals ha de ser posada en coneixement del Grup com més aviat millor.

L’informem que té dret a exercitar, si escau, els seus drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades dirigint-se a l’adreça de correu electrònic [email protected] [email protected] o per correu postal dirigit a Mediterránea de Catering, S.L.U., C/Arroyo del Soto, 17, 28914, Leganés (Madrid).

Per obtenir informació addicional respecte a l’exercici dels seus drets, preguem consulti la nostra política de privadesa continguda a la nostra web www.mediterranea-servicios.com.