Skip to main content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Benvingut/da a la Política de Privacitat de MEDITERRANEA DE CATERING, S.L. En aquest document trobarà informació del seu interès relacionada amb MEDITERRÁNEA tracta les seves dades personals i els drets que li assisteixen en virtut del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 1. Identificació i dades de contacte del Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és MEDITERRÁNEA DE CATERING, S.L. amb NIF B30145775 i domicili social a la C/ Arroyo del Soto, 17, 28914 Leganés – Madrid.

Pot contactar amb l’empresa Servei d’Àpats a través dels canals següents:

 • De manera presencial o mitjançant correu postal dirigit a la seu central assenyalada anteriorment.
 • Mitjançant correu electrònic: [email protected]
 • Amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: [email protected].
 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i amb quina legitimació?

Les seves dades personals seran tractades per MEDITERRÁNEA amb les finalitats i conforme a les bases de legitimació que s’indiquen a continuació:

 1. En el cas que ens contacti a través del formulari web, el tractament dels seves dades personals tindrà com a finalitat la resolució de les consultes i peticions d’informació i/o assessorament que s’hi formulin. La base jurídica que legitima el tractament dels seves dades personals és el seu consentiment.
 2. Per raons de seguretat, hi ha càmeres de seguretat que enregistren l’accés a les nostres instal·lacions. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades personals és l’interès legítim de MEDITERRÁNEA per mantenir les seves instal·lacions segures.
 3. Clients: Tractem dades dels nostres clients amb la finalitat de gestionar la relació contractual i prestar el servei sol·licitat. La base jurídica que legitima el tractament d’aquestes dades és l’execució d’un contracte.
 4. Persones de contacte: Tractem dades de persones vinculades a clients, proveïdors, institucions, administracions públiques i societats en general amb la finalitat de gestionar la relació comercial adquirida. La base jurídica que legitima aquest tractament és l’interès legítim de MEDITERRÁNEA en relació al manteniment de les relacions de negoci i comercials.
 5. Dietes Especials. En algunes ocasions, tractem dades de salut per a la gestió de les dietes especials que ens siguin sol·licitades. La base jurídica que legitima el tractament és el compliment d’una obligació legal i el consentiment de l’usuari relacionat.
 6. Queixes i reclamacions: Tractem dades personals per respondre a les queixes i reclamacions rebudes amb base en l’interès legítim.
 7. Selecció de personal: Tractem dades de candidats per a la gestió dels processos de selecció a llocs de treball de MEDITERRÁNEA, sobre la base del consentiment de l’interessat.
 8. Canal de denúncies: Tractem dades de les persones que realitzen una denúncia a través del nostre canal ètic. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és l’interès legítim de MEDITERRÁNEA a tramitar les denúncies rebudes.

Així mateix, MEDITERRÁNEA duu a terme altres tipus de tractaments relacionats amb la gestió dels recursos humans de la companyia que no es detallen en aquesta Política de Privacitat.

 1. Veracitat de les dades de l’interessat i caràcter obligatori de la informació facilitada

En relació amb les dades comunicades a MEDITERRÁNEA, vostè en garanteix l’autenticitat i, a més, es compromet a mantenir actualitzada la informació de manera que aquesta respongui en tot moment a la seva situació real, sent vostè l’únic responsable de possibles declaracions falses o inexactes i dels perjudicis que aquest fet pugui causar a MEDITERRÁNEA

Els camps assenyalats com a obligatoris (nom, e-mail) en el formulari de contacte de la pàgina web a emplenar per l’interessat són estrictament necessaris per atendre la seva petició.  Així mateix, serà obligatori facilitar aquelles dades personals que siguin necessàries per a la contractació dels nostres serveis.

 1. Destinataris

Podem compartir les seves dades amb Mediterránea de Catering, SLU, empresa de Grupo Mediterránea al qual pertany MEDITERRÁNEA, amb finalitats de gestió comercial, administrativa i de recursos humans i amb tercers proveïdors de serveis que tracten dades en nom de MEDITERRÁNEA amb els quals hem establert les condicions i requisits per a l’ús de les dades personals en un contracte i amb les Administracions Públiques per complir amb les obligacions legals que afecten a determinats tractaments.

A MEDITERRÁNEA, seguim uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis per tal de complir amb les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

 1. Per quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual són recollides i, quan esdevinguin altres possibles responsabilitats, es conservaran el temps estrictament necessari segons la base que legitima aquests tractaments.

Així mateix, l’informem que amb posterioritat als terminis indicats, les seves dades podran romandre bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, pels terminis que legalment determini cada normativa aplicable.

 1. Quins són els seus drets?

L’informem que podrà exercir els següents drets:

 • Dret d’accés: Vostè té dret a sol·licitar-nos en qualsevol moment si les seves dades personals estan sent tractades, així com l’accés a aquestes i a la informació sobre el seu tractament i una còpia d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzades o incompletes.
 • Dret de supressió: Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. No obstant això, aquest dret no és absolut de manera que Servei podrà continuar mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
 • Dret a limitar el tractament: Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa i, en aquest cas, podrem conservar les dades per a l’exercici o la defensa d’una reclamació.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Vostè té dret a que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i amb lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment de l’usuari o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’oposició: Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. MEDITERRÁNEA podrà no atendre el seu dret d’oposició, únicament quan acrediti motius legítims per al tractament o per a la formulació, l’exercici o la defensa d’una reclamació.
 • Dret a no sotmetre’s a decisions automatitzades, inclosos perfils: Aquest dret li permet no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o l’afectin de manera similar. Tret que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte, estigui autoritzada per una llei o es basi en el consentiment de l’usuari.
 • Dret a retirar el consentiment: En els casos en els quals hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats, podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per vostè i, si escau, per qui li representi, mitjançant sol·licitud escrita dirigida al domicili social de la companyia assenyalat a l’apartat primer o mitjançant sol·licitud a través del correu electrònic: [email protected]. Així mateix, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça indicada.

La sol·licitud haurà de contenir una còpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable:

 • Nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.
 • Petició on es concreta la sol·licitud.
 • Direcció a l’efecte de notificacions, data i signatura de l’interessat.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.

En el cas que la sol·licitud no reunís els requisits exigits, MEDITERRÁNEA podrà requerir-ne l’esmena a l’interessat.

Servei recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos o autoritat de control corresponent.

 1. Dades de caràcter personal tractades per MEDITERRÁNEA

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Servei recull i tracta les dades personals que es detallen a continuació:

 • Dades identificatives, nom, cognoms, DNI, data de naixement, nacionalitat, imatge.
 • Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
 • Dades laborals i acadèmiques: Currículum vitae
 • Dades de salut: En algunes ocasions tractarem dades de salut dels comensals amb la finalitat de proporcionar-li un menjar d’acord amb el seu estat de salut.
 1. Quines mesures de seguretat tenim implementades?

MEDITERRÁNEA es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

MEDITERRÁNEA té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, tant si provenen de l’acció humana com si procedeixen d’un medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

 1. Transferències internacionals

L’informem que Servei no realitza transferències internacionals de les dades personals que tracta.

 1. Links

La pàgina web de Servei pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per Servei. Per això, Servei no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Servei, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

 1. Modificació de la Política de Privacitat

MEDITERRÁNEA podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En aquest sentit, li recomanem que cada vegada que visita la nostra Pàgina Web consulti la Política de Privacitat per conèixer en tot moment com Servei tracta les seves dades personals.